Terveyskeskuksen valinta

Vuodesta 2014 alkaen potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Manner-Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.Terveysaseman valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena, johon sisältyy muun muassa terveysneuvonta ja terveystarkastukset, sairaanhoito, suun terveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja neuvolapalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Asiakas ei voi esimerkiksi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana.

Hoitopaikan valinta

Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä entiselle terveysasemalle että terveysasemalle, jonka asiakas valitsee. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

Potilaalla on toimintayksikön mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Potilas on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.

Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin Manner-Suomea tahansa 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

Hoitosuunnitelman mukaista palvelua myös tilapäisestä asuinkunnasta

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava terveyskeskus ei muutu. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa.

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin edelleen lähimpään hoitopaikkaan.

Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Jos asiakkaalla on kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumus tiettyyn hoitopaikkaan, korvataan hänen matkansa siihen hoitopaikkaan asti, josta hän saa hoitoa.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555