Kotisivulle

Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Potilasasiamies Sanna Siltala, puh. 040 194 1637 tiistaisin ja perjantaisin klo 12.30 - 13.30, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pihlajalinna.fi.

Potilasasiakirjojen tietojen tarkistaminen

Potilaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Lomakkeet tarkastusoikeuden käyttämiseksi tai virhellisen tiedon korjaamisen vaatimiseksi ovat saatavissa tältä sivulta.

Terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut siihen suostumusta tai ellei laissa ole muuten säädetty.

Potilastiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Mänttä-Vilppulan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Terveydenhuollon potilastietorekisteristä on laadittu rekisteriseloste, johon on merkitty rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterin pitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista.

Jos haluat käyttää rekisteröitynä potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään.

Muistutus

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia potilasta hoitaneiden henkilöiden kanssa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai tältä sivulta tulostettavalla muistutuslomakkeella. Muistutuksen tekeminen on potilaan tai hänen omaisensa lakisääteinen oikeus, ja terveydenhuollosta vastaavan johtajan on vastattava siihen kirjallisesti  kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuukaudessa.

Jos muistutuksen tekijä ei ole tyytyväinen muistutukseen saamaansa vastaukseen, hän voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelun voi tehdä, vaikka ei olisikaan tehnyt muistutusta, mutta muistutuksen avulla asia voidaan yleensä selvittää nopeammin.

Kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Näitä ovat asian selvittäminen hoitopaikassa tai muistutuksen tekeminen.

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään joko aluehallintovirastoon tai Valviraan vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Kantelun voi tehdä, vaikka olisi jo tehnyt hoidostaan muistutuksen hoitopaikkaan tai potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt hakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli viisi vuotta.

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä.  Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana.

Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelut sovitun työnjaon mukaisesti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Potilasvahinko

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa tapahtuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Korvausta haetaan kirjallisella vahinkoilmoituksella, jonka voi tulostaa Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta, pyytää Potilasvakuutuskeskuksesta tai toimintayksikön potilasasiamieheltä. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta. Apua ilmoituksen täyttämiseen saa potilasasiamieheltä.

Ennen ilmoituksen tekemistä olisi hyvä keskustella asiasta hoitavan lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa. Kokemuksen perusteella monen potilasvahinkoilmoituksen taustalla on epätietoisuus sairauteen, vammaan tai hoitoon liittyvistä seikoista. Tällaiset epäselvyydet on nopeimmin selvitettävissä hoitavan tahon kanssa. Keskustelun perusteella voidaan tarvittaessa tehdä potilasvahinkoilmoitus.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555