Kotisivulle

Yleistä kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön tarkoituksenmukaista suunnittelua alueiden osoittamiseksi eri käyttötarkoituksiin. Kaavoituksen avulla osoitetaan alueet mm. asumista, palvelu- ja elinkeinotoimintaa, liikennettä ja virkistystoimintoja varten kunnassa.

Kaavoitusta ohjaa ja säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Maankäyttö- ja rakennuslain alueiden käytön suunnittelulle asettamat keskeiset tavoitteet ovat kestävän yhdyskuntakehityksen ja rakentamisen edistäminen, edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle, avoimen ja vuorovaikutteisen ja laatua korostavan suunnittelun tukeminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen jokaiselle.

Kaavoituskatsaus 2023

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pirkanmaan liitto.

Kunnan tehtävänä on huolehtia kaavoituksesta alueellaan (MRL 20§). Kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja eri toimintojen yhteensovittamista varten laaditaan yleiskaavoja.  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

 Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista varten laaditaan asemakaavoja.  Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi mihin tarkoitukseen aluetta saa käyttää, miten rakennukset sijoitetaan ja miten paljon tontille saa rakentaa. 

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa, joiden etuihin tai oloihin ne vaikuttavat.Viestinnällä varmistetaan osallisten mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituksen vireille tulosta ja eri vaiheista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla, asiointipisteellä ja paikallislehdessä. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Vuosittain laaditaan kaavoituskatsaus, josta myös tiedotetaan. 

Vireillä olevia kaavahankkeita voi seurata kaupungin verkkosivuilla.

Lisää aiheesta: Ympäristöhallinnon verkkosivut

  

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555