Kotisivulle

Yleistä kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön tarkoituksenmukaista suunnittelua alueiden osoittamiseksi eri käyttötarkoituksiin. Kaavoituksen avulla osoitetaan alueet mm. asumista, palvelu- ja elinkeinotoimintaa, liikennettä ja virkistystoimintoja varten kunnassa.

Kaavoitusta ohjaa ja säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö- ja rakennuslain alueiden käytön suunnittelulle asettamat keskeiset tavoitteet ovat kestävän yhdyskuntakehityksen ja rakentamisen edistäminen, edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle, avoimen ja vuorovaikutteisen ja laatua korostavan suunnittelun tukeminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen jokaiselle.

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuoma uusi alueidenkäytön ohjausväline. MRL:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Ote maakuntakaavasta
Ote yleiskaavasta
Ote asemakaavasta

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Kunnan tehtävänä on huolehtia kaavoituksesta alueellaan (MRL 20§). Kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja eri toimintojen yhteensovittamista varten laa- ditaan yleiskaavoja.

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista varten laaditaan asemakaavoja. Kaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten.

 

 

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555