Kotisivulle

Kirkonpellon asemakaavamuutos

Kaavoitettava alue sijaitsee Mäntän ydinkeskustassa ja se koskee Mäntän 1. kaupunginosan kortteleita 103 - 106 sekä urheilu-, virkistys- ja katualueita.  Alue rajautuu Kauppakatuun, Tehtaankatuun ja Länsitorinkatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on 5,18 ha. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen voimassa olevat ase­ma­kaa­vat, jotka ovat pääosin 1960- ja 1970 -luvuilta. Kaavamuutoksen yh­te­nä tavoitteena on mm. osoittaa alueella sijaitseville asuinkerrostaloille ajan­mu­kai­set paikoitusalueet. Kaavatyön yhteydessä tut­kitaan myös täydennysrakentamisen mahdollisuudet alueella. Alueen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokkaat kohteet huomioidaan kaavoituksessa.  

Kaavamuutosta koskeva avoin yleisötilaisuus pidettiin 21.6.2016.
OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) oli nähtävillä 16.6 – 18.7.2016 välisenä aikana.  

Kaavatyö on toistaiseksi keskeytetty.