Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynnistänyt keskustaajaman osayleiskaavan laatimisen (MRL 36 §).

Osayleiskaavaan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, teollisuuden, asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittäminen infrastruktuurin taloudellisuus- näkökohdat ja kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös luoda edellytykset monipuoliselle, laadukkaalle asumiselle taajamassa ja taajaman läheisyydessä.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädösten mukaisesti niin, että sillä voidaan ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja alueiden käytön järjestämistä.

Osayleiskaavoitettava alue käsittää Mäntän ja Vilppulan taajamien asema-kaavoitetun alueen ja Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestyksessä esitetyn suunnittelutarvealueen laajennuksineen. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu aiemmin kaavoittamattomia ranta-alueita, pieniä haja-asutusluonteisia kyläalueita sekä kaupungin pohjoispuolella sijaitseva laaja maa-, metsätalous- ja virkistyskäytössä oleva Mäkelänvuoren alue. Kaavoitettavan alueen laajuus on 6454 ha.

Osayleiskaava on tullut vireille vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.11.2012, § 319. Kaavoitusta koskeva ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla 11.2.2014. Osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.7. -1.8. 2014.

Keskustaajaman osa­yleis­kaa­va­luon­nos on ollut nähtävillä 3.12.2015 - 29.1.2016 välisenä aikana. Kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 8.12.2015. Kaa­va­luon­nok­ses­ta saatiin nähtävillä oloaikana 8 lausuntoa ja 16 mie­li­pi­det­tä. Luonnosvaiheen palauteraporttiin (1.11.2016 / täydennetty 16.1.2017) on koottu luonnoksesta saadut lausunnot, mielipiteet ja vastineet. Kaupunginhallitus käsitteli raporttia kokouksissaan 6.6.2016 ja 7.11.2016 ja hyväksyi laaditut vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laadittiin kaavaehdotus. Kaupunginhallitus on käsitellyt osayleiskaavaehdotusta kokouksissaan 16.4.2018 sekä 7.5.2018 ja päättänyt asettaa osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 21.5. - 25.6.2018. Osayleiskaavaehdotusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 22.5.2018 klo 17.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.1.2019 (§ 25) asettaa osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville (MRA 32§).  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.2.- 25.3.2019 välisen ajan. 

Kaupunginhallitus käsitteli (pvm 4.6.2019) kaavaehdotusta kokouksessaan 10.6.2019. 
Kaupunginvaltuusto käsitteli kaavaehdotusta 17.6.2019 ja palautti kaavan uudelleen valmisteluun Metsä Tissuen alueen osalta.
Kaavaa on kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen muutettu siten, että sen ulkopuolelle on jätetty Metsä Tissuen tehdasalue ja siihen liittyvä Pättiniemen alue (n. 210 ha). Nämä alueet kaavoitetaan omistajien toiveesta  erillisessä osayleiskaavaprosessissa tarkoituksena saattaa alueen asemakaava ajan tasalle. Kaavan ulkopuolelle jätetyt alueet omistaa Metsäboard Oyj, Metsä Tissue Oyj ja yksi yksityinen maan­omis­ta­ja. Kaavoitettavan alu­een pinta-ala on muu­tok­sen jälkeen n. 6242 ha.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaavaan tehdyn muutoksen ja päivitetyn palauteraportin 7.10.2019 (§ 247) ja
kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.9.2019 päivätyn Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan kokouksessaan 4.10.2019 (§78).

KUULUTUS

 

Kaavoitusta koskevat tiedustelut:
kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, puh. 050 3800669, 
sirkka.sortti(ät)taidekaupunki.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555