Kotisivulle

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa

SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 §)

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, kun halutaan rakentaa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiselle suunnittelutarvealueelle tai haja-asutusalueelle, jolle on muodostunut tai muodostumassa asutustihentymä tai muulle alueelle, jossa on suunnittelun tarvetta (esim. luonnon- ja kulttuuriympäristö). Suunnittelutarveratkaisun tarkoituksena on estää suunnittelemattomasta maankäytöstä aiheutuva taloudelli-sesti, yhdyskuntarakenteellisesti ja ympäristöllisesti haitallinen kehitys sekä turvata tulevaisuudessa alueen kaavoitukselle riittävät suunnittelumahdollisuudet ja vaihtoehdot.


POIKKEAMISLUPA (MRL 171 §)

Poikkeamislupa  tarvitaan, jos rakennettaessa on tarve poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä. Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Poikkeamislupaa ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172§). Poikkeaminen vaatii aina perustellun syyn.

Vähäiset poikkeamiset eivät edellytä erillistä päätöskäsittelyä vaan ne käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastajan päätöksellä. Esimerkkinä vähäisestä poikkeamisesta mainittakoon pieni rakennusalan rajan ja rakennusoikeuden (< 10 %) ylittäminen.

 

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset tehdään ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Tältä sivulta löytyvät hakuohjeet sekä linkki Lupapisteeseen.

 

Yhteyshenkilö:

kaupunkisuunnittelupäällikkö
Julia Virtanen
044 035 4320

 

 


 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555