Kotisivulle

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa

SUUNNITTELUTARVERATKAISU ( MRL 137 § )
Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, kun halutaan rakentaa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiselle suunnittelutarvealueelle tai haja-asutusalueelle, jolle on muodostunut tai muodostumassa asutustihentymä tai muulle alueelle, jossa on suunnittelun tarvetta (esim. luonnon- ja kulttuuriympäristö). Suunnittelutarveratkaisun tarkoituksena on estää suunnittelemattomasta maankäytöstä aiheutuva taloudelli-sesti, yhdyskuntarakenteellisesti ja ympäristöllisesti haitallinen kehitys sekä turvata tulevaisuudessa alueen kaavoitukselle riittävät suunnittelumahdollisuudet ja vaihtoehdot.

POIKKEAMISLUPA (MRL 171 §)
Poikkeamislupa  tarvitaan, jos rakennettaessa on tarve poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä. Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Poikkeamislupaa ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172§). Poikkeaminen vaatii aina perustellun syyn.

Poikkeamislupaa haetaan pääsääntöisesti kunnalta. Eräissä tapauksissa poikkeamislupaa on kuitenkin haettava alueelliselta ympäristökeskukselta. Poikkeamislupaa koskeva hakemus jätetään aina kunnalle, josta saa hakemuslomakkeita sekä ohjausta hakemuksen laatimiseen. Kunta lähettää alueellisen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi kuuluvan hakemuksen ympäristökeskukselle liittäen asiakirjoihin oman lausuntonsa.

 

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset tehdään ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Tältä sivulta löytyvät hakuohjeet sekä linkki Lupapisteeseen.

Yhteyshenkilö:

kaupunkisuunnittelupäällikkö
Julia Virtanen
044 035 4320

 

 


 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555