Kotisivulle

Ehkäisevä päihdetyö

Mitä on ehkäisevä päihdetyö?
Ehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteistä toimintaa.  Sillä edistetään hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yksilöiden ja yhteisöjen jokapäiväisessä elämässä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Alkoholista, huumeista, tupakka- ja nikotiinituotteista sekä rahapelaamisesta ja muista riippuvuuksista aiheutuu monenlaisia haittoja käyttäjän itsensä lisäksi läheisille, muille ihmisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat heikentävät työn tuottavuutta sekä kuormittavat kuntien ja hyvinvointialueiden palveluita ja taloutta. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat avainasemassa ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa.  

Ehkäisevällä päihdetyöllä

• vahvistetaan päihteiden ja tupakka ja -nikotiinituotteiden käyttöön sekä rahapelaamiseen vaikuttavia suojaavia tekijöitä sekä poistetaan tai vähennetään riskitekijöiden vaikutusta

• vaikutetaan päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyviin tietoihin ja asenteisiin sekä riippuvuusongelmia kokevien ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen

• ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden, huumausaineiden sekä päihtymiseen käytettävien lääkkeiden käyttöä ja rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

Käytännössä ehkäisevää päihdetyötä tehdään vähentämällä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa toimiviksi todetuilla menetelmillä, viestinnällä ja vahvistamalla ehkäisevän työn rakenteita.

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille
Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle, mutta vaikuttavan toiminnan tulee olla poikkihallinnollista. Tiivis yhteistyö valvontaviranomaisten, sotepalvelujen, elinkeinoelämän ja yleishyödyllisten yhteisöjen ja järjestöjen sekä seurakunnan kanssa on tärkeää.


Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa (neuvolat, perhepalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, työterveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut). Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sitä toteutetaan säännöllisesti ikäryhmätasoisesti huomioiden koko perhe.  Työpaikoilla on oma tehtävänsä ehkäisevässä päihdetyössä.

Mänttä-Vilppulassa toimii ehkäisevän päihdetyön ryhmä, jossa on edustus eri toimijoilta. Ehkäisevän päihdetyön ryhmä kokoontuu säännöllisesti arvioimaan ja keskustelemaan Mänttä-Vilppulan tilanteesta.  Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia teemapäiviä, tietoiskuja, luentoja sekä luo yhteisiä toimintamalleja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön. Ehkäisevän päihdetyön ryhmä myös laatii ehkäisevää päihdetyön suunnitelmaa yhdessä.  Ryhmä tiedottaa päättäjiä paikkakunnan päihdetilanteesta seuraten Sotkanetin päihdeavainindikaattoreita.

Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mänttä-ehkäisevässä päihdetyössä on laaja harraste- ja vapaa-ajanviettotarjonta myös iltaisin sekä runsaasti toimintamalleja ja palveluita, jotka edistävät hyviä valintoja. Paikailisilla urheiluseuroilla on merkittävä osuus ehkäisevässä päihdetyössä.  Ne tuottavat mielekästä toimintaa, jossa kasvetaan myös itsetuntemuksen, tunteiden käsittelyn ja yhteisövastuun näkökulmasta ja kannustetaan urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Kaikki olympiakomitean alaiset lajiliitot ovat sitoutuneet antidoping-työhön. 

Etsivä nuorisotyöntekijä antaa tukea, apua ja informaatiota esim päihteistä irrottautumiseen. Konkreettisesti voidaan olla tukena ja mennä yhdessä nuoren kanssa esim päihdehoitajan tai lääkärin vastaanotolle, etsiä ja löytää palveluntarjoajia jotka voivat tarjota päihdehoitoa. Myös nuorten yksilövalmentajan tapaamisissa käydään keskustelua nuoren kanssa elämän eri osa-alueilta ja keskusteluissa on tavoitteena sosiaalinen vahvistaminen ja arvomaailman vahvistaminen ja kirkastaminen. Ryhmätoiminnassa  yleisten sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja harjoittelu sekä ryhmätoiminnan vahvistaminen ja sosiaalisen paineen sietäminen. Työntekijöiden tapaamisissa voi kysellä myös hyvinvointilähetteitä kulttuuri- ja liikuntakohteisiin. 

Ev. lut. seurakunnan nuorisotyö tarjoaa turvallisen ja päihteettömän ympäristön mielekkääseen toimintaan ja myös onnistumisen / hyväksytyksi tulemisen kokemuksiin. Tämä on  omalta osaltaan tukemassa päihteettömään elämäntapaan. Diakoniatyöllä on tarjolla keskusteluapua ja lisäksi muuta konkreettista tukea päihdeongelmaisille.

Mihin voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan omasta päihteiden käytöstään?
Kaikki, jotka hakeutuvat avun piiriin, saavat ajan avomuotoiseen päihdehoitoon. Ajan voi varata netistä itse tai suoraan soittamalla päihdeohjaajalle.  Tilannekohtaisesti arvioidaan laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen tarve, johon tarvitaan maksusitoumus, tai päihdekuntoutukseen asumispalveluissa myös sosiaalityön viranhaltijan palvelutarpeen arvio. Psykososiaalisen tuen tiimissä järjestetään sekä yksilötapaamisia sekä ryhmämuotoista kuntoutusta.  Päihdeasiakkaille toteutetaan tarvittaessa myös kotikäyntejä yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaan. Päihdeongelma esiintyy harvoin yksin, jolloin päihdeongelman ja sen hoidon huomioiminen tapahtuu osana muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 

Mihin voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan läheisen päihteiden käytöstä? 
Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten omaisille toimii Mäntänvuoren Terveyden palvelujen lisäksi Pirkanmaan FinFami, joka tarjoaa mm. omaisneuvontaa ja ryhmiä. Mielenterveys- ja päihdeosaamista on muuallakin kuin päihdetyössä: kouluilla, työttömien terveystarkastuksessa aikuisneuvolassa, palveluohjauksessa ja sosiaalityössä. Mäntänvuoren Terveyden perhetyö on koko perheen tai yhden perheenjäsenen tukena hyvin monenlaisissa haasteissa. Lastenneuvolassa kannattaa ottaa puheeksi kaikenlaiset huolenaiheet, samoin opettajat ja kouluterveydenhoitajat tukevat ja ohjaavat tarvittavien palveluiden piiriin. Myös sosiaalitoimistossa voi käydä keskustelemassa huolenaihistaan. Tärkeää on, ettei jää huolien kanssa yksin vaan pyytää apua. Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin.

Mikä neulojenvaihtopiste on?
Kyseessä on terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste, jossa voi asioida nimettömänä keskiviikkoisin klo 13.30-14.30, osoite Etelätie 2A, Mänttä. Neulojen ja ruiskujen lisäksi sieltä saa esim. steriilejä puhdistuslappuja, särmäjäteastioita ja lähetteen laboratorioon HIV-, C-hepatiitti- ja sukupuolitautien testaukseen sekä ohjausta ja neuvontaa kaikissa terveyteen, seksuaaliterveyteen ja päihdehoitoon liittyvissä asioissa. 

Kenestä tulee päihteidenkäyttäjä tai peliriippuvainen?
Riippuvuuden kehittyminen on yleensä monien tekijöiden summa. Päihteidenkäyttäjäksi voi tulla perhetaustasta riippumatta. Syyllistäminen ja leimaaminen eivät ole avuksi. Joitakin riskitekijöitä on tutkimuksissa tunnistettu, ja niiden vähentäminen on merkityksellistä. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi:

Mitkä tekijät auttavat, ettei joudu päihde- tai peliongelmiin?
Suojaavien tekijöiden vahvistamisella on merkitystä, ja näihin liittyy myös taitoja, joita voi harjaanuttaa ja tukea:

 

Apua riippuvuuksiin
Kiinnostaisiko tietää, mitä on sober curious tai oletko miettinyt alkoholin kulutustasi? Tarvitsetko tietoa tai tukea tupakointiin tai pelaamiseen liittyen? Muun muassa näihin teemoihin löydät tietoa hyvinvointialueen sivuilta. 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555