Kotisivulle

Sijoitus- ja työluvat

Työmaan suojausta???

 

 

 

 

 

 

 

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omista-malleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huo-miota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. (MRL § 161)

Mänttä-Vilppulan kaupungin maa-alueet 

Johdon omistaja on velvollinen hakemaan sijoitusluvan sekä tekemään kadun ja eräiden muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitolain 14a §:n perusteella ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä. Ilmoituksen johdosta kunnalla on oikeus antaa määräyksiä mahdollisten työstä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen välttämiseksi sekä periä korvaus ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta.  Kaupunki perii tarkistus- ja valvontamaksuna 250 € (+ alv) / kaivuulupa. Maksun määrämisperuste perustuu lupapäätöksen päiväykseen.

Lupamenettely

Hakemuslomakkeet sekä ohjeet lupien hakemiseen löytyvät tämän sivun oikeasta tekstipalkista. 

Hakemuksiin tulee liittää selkeä kartta, jossa johtojen ja kaapeleiden sijainti esitetään suhteessa tiealueen reunoihin, mahdollisiin rakennuksiin ja kiinteistörajoihin.  Kaupunki edellyttää, että kaapelireitit esitetään kaupungin pohjakartalla tai vastaavalla. Laajempien alueiden kartta-aineiston luovuttamisesta laaditaan sopimus johdon omistajan ja kaupungin kesken.  Yhteyshenkilö asiassa toimii kaupungin paikkatietosuunnittelija.

Sähköpostitse lähetettävät hakemukset toimitetaan:

infrapalvelut@taidekaupunki.fi

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555